Vi er 3 ambitiøse
erhvervsskoler, der…

  • brænder for at fortælle om de mange spændende job og karrieremuligheder en business-uddannelse giver.
  • ønsker at styrke samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler, kommuner og videnscentre
  • elsker at formidle vores fag

Pressemeddelelse Opstartsseminar

Projektets formål

Projektets idé

Som merkantile erhvervsskoler oplever vi tre udfordringer, som adresseres med projektet:

  • I forbindelse med uddannelsesvalg oplever vi, at elever i grundskolen ved meget lidt om merkantile erhvervsuddannelser, og hvilke job- og karrieremuligheder uddannelserne åbner for.
  • Vi oplever et erhvervsliv, hvor der er stor efterspørgsel efter særligt merkantile EUX-elever, men hvor antallet af færdiguddannede elever ikke matcher efterspørgslen fra virksomheder.
  • Virksomhederne oplever, at digitale kompetencer og bæredygtighed i stigende grad bliver et vigtigt parameter. De efterspørger derfor medarbejdere, med kvalifikationer inden for det.

Med projektet ønsker vi derfor at øge opmærksomheden på de merkantile erhvervsuddannelser, helt ned på grundskolernes mellemtrin, da forskning viser, at tidlig indsats er afgørende for at påvirke elevernes valgrejse. Projektets ønskede langtidseffekt er at sikre faglært arbejdskraft til danske virksomheder.

Aktiviteter

Helt konkret ønsker vi med projektet at udvikle en række undervisningstilbud til grundskolernes 5. – 8. klassetrin. Undervisningstilbuddene udbydes som en række læringsdage på erhvervsskolerne, med tilhørende digitalt undervisningsmateriale. Læringsdagene bygger på tankegangen om karrierelæring, som beskrevet i bogen “Udsyn i udskolingen”. Grundlæggende handler det om et fokusskifte fra valg til læring, og at fremme en refleksiv tilgang, hvor eleverne får udsyn mod livet, og som giver dem mulighed for at udforske arbejdslivet.

Alle grundskoler i erhvervsskolernes nærområder får mulighed for at benytte sig af læringsdagene. Fokus vil være på at vise, hvad man arbejder med på en merkantil uddannelse og i de jobs, der uddannes til. Der vil også være fokus på at vise, hvordan bæredygtighed, teknologi, digitalisering og STEM-kompetencer spiller en stor rolle indenfor de brancher og sektorer, der uddannes til.

Når målgruppen omfatter grundskolens mellemtrin, så er det for at sikre et kendskab til merkantile uddannelser, allerede inden eleverne skal træffe valg i forbindelse med den obligatoriske valgrejse, som starter på 8. klassetrin. Læringsdagene har på den måde til hensigt at udvide valgrejsen for eleverne og skabe flere kontaktpunkter mellem grundskoleelev og erhvervsskole.

Undervisningstilbuddene udvikles af undervisere fra erhvervsskolerne i samarbejde med undervisere fra grundskoler. Dette giver en samarbejdsdrevet innovationsproces, hvor erhvervsskolelærerne bidrager med den branchespecifikke faglighed, mens grundskolelærerne kan indarbejde mål fra folkeskolens læreplaner, og sikre en didaktik som er tilpasset målgruppen. I projektet vil der blive anvendt branchespecifik viden og materialer fra de nationale videncentre, samt viden om didaktisk design af læremidler til målgruppen, fra eksterne eksperter.